Adela Leibowitz

Adela Leibowitz, Fertility, strength, knowledge (Apis Bull, Thoth and Apkallu in Dilmun) , 2013, oil on linen, 40”x52”

Adela Leibowitz, Fertility, strength, knowledge (Apis Bull, Thoth and Apkallu in Dilmun) , 2013, oil on linen, 40”x52”